b) Lov for Telemark Døveforening

LOV FOR TELEMARK DØVEFORENING

Endret på årsmøtene 23.05.1985, 4.4.1987, 24.3.1989, 7.3.2003, 5.3.2005, 4.3.2006 og 13.3.2009.

1  NAVN

Telemark Døveforening er stiftet 13.februar 1921. Foreningens navn var opprinnelig Skien Døves Forening, senere Skien-Telemark Døveforening. Telemark Døveforening er tilsluttet Norges Døveforbund (NDF).

2  FORMÅL

Foreningens formål er å virke for medlemmenes vel, for et godt forhold mellom de døve selv, og mellom hørende og døve. Foreningen skal ordne med møter og andre sammenkomster for døve og søke etter at alle døve komme med for derved å forhindre den isolasjon som følger døvhet.

Foreningen skal ordne med trivelige og hensiktsmessige lokaler hvor en kan komme sammen til regelmessige samvær, og hvor det er kontor med faste kontortider og personell som kan gi råd, veiledning og hjelp.

3  MEDLEMSKAP

Som medlem av foreningen kan opptas enhver døv eller tunghørt og hørende som har nær tilknytning til døve/tunghørte. Medlemmene må følge foreningens lover.

Medlemmer som gjentatte ganger setter seg ut over lovene eller på annen måte skader de døves sak, kan utelukkes fra foreningen.

For å få fulle medlemsfordeler må nye medlemmer ha vært medlem et år fra innmeldingstidspunktet. Det forutsettes at kontingenter er betalt.

Medlemskap fra 50 år og oppover, det vil si, som trofast medlem, betaler ikke medlemskontingent og har gratis entre til både jubileum og fest. Foreningen betaler forbundskontingent.

4  STØTTEMEDLEMMER

Interesserte kan opptas som støttemedlem i Telemark døveforening, men kan ikke velges inn i foreningens styre og har ikke stemmerett. De kan være med i andre utvalg eller hjelpe til på annen måte. Støttemedlemmer har kun tale- og forslagsrett.

Kontingenten for støttemedlemmer fastsettes av årsmøtet i Telemark døveforening.

5  ÆRESMEDLEMMER

Personer som ved oppofrende arbeide eller på annen måte har gjort seg fortjent av foreningen, kan utnevnes som æresmedlemmer. Slike utnevnelser foretas av årsmøter og med 2/3-dels flertall.

6  UNDERAVDELINGER

Foreningen arbeider for opprettelse av underavdelinger for medlemmene, f.eks pensjonistlag, lese- og studiesirkler mv. Hvis underavdelinger setter opp egne lover, må disse godkjennes av styret i Telemark Døveforening.

7  KONTINGENT

Døveforeningen innkrever ikke forbundskontingent, da denne blir innkrevd av Norges Døveforbund etter vedtak fattet på landsmøtet. Gjeldende kontingent blir fastsatt av landsmøtet.  Døveforeningen får sin andel av kontingenten fra Norges Døveforbund.

Kun medlemmer som har betalt sin kontingent pr 31.12 foregående år er valgbare i døveforeningens styre.

Hvis kontingenten tross varsel ikke er betalt innen årets utgang, betraktes medlemmet som utmeldt.

8 ÅRSMØTER

Ordinært årsmøte avholdes hvert år i mars/april.

Dagsorden, årsberetning og revidert regnskap sendes medlemmene senest 2 uker før møtedagen.

Stemmerett har medlemmer som har betalt kontingent for foregående år.

Årsmøtet er vedtaksdyktig når innkalling har skjedd på lovlig måte, uansett fremmøte.

Valg avgjøres ved absolutt flertall. Lovendringer avgjøres ved 2/3-dels flertall. Ved andre avgjørelser kreves alminnelig flertall, men foreningslederen har 2 stemmer i tilfelle stemmelikhet. Foreligger 2 eller flere forslag kan årsmøtet forlange skriftlig avstemming.

Årsmøtet ledes vanligvis av foreningsleder og behandler:

1  Valg av møteleder og referenter og 2 representanter til å undertegne årsmøteprotokollen.

2  Beretninger

3  Regnskaper

4  Budsjett

5  Kontingent

6  Innkomne forslag

7  Valg (se paragraf 9)

Innkomne forslag må være levert foreningsleder senest 4 uker før årsmøtedagen.

9  VALG PÅ ÅRSMØTET

Valgene ledes av valgkomite som på forhånd er valgt av et medlemsmøte. Det skal foretas valg på:

a  Foreningsleder for 1 år

b  4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Disse velges for 2 år slik at 2 styremedlemmer og 1 varamedlem velges hvert år

c  Revisor

d  2 bilagsrevisorer

e  Representanter med varamenn til NDFs møter.

Andre valg som skal foretas må være nevnt i innkallingen.

10  EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE

Styret kan innkalle til ekstra ordinært årsmøte når det finner det nødvendig eller når minst 10 medlemmer forlanger det. Innkallingen skjer på samme måte som for ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen, men kan ikke vedtak lovendringer eller omgjøre viktige årsmøtevedtak.

11  MEDLEMSMØTER

Styret innkaller til medlemsmøter med jevne mellomrom. Medlemsmøtet kan avgjøre saker som det ikke er naturlig å legge fram på årsmøter eller ekstra ordinære årsmøter. Det kan foreta valg på diverse representanter, komiteer, utvalg o.l. (hus-, kultur-, valgkomite mv.)

12  STYRET

Styret skal bestå av foreningsleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styret ledes av foreningsleder og velger selv nestleder, sekretær, underkasserer ol. dersom det finner det nødvendig for foreningens drift.

Foreningsleder representerer og leder foreningen i samråd med de øvrige styremedlemmer, i dennes fravær overtar nestleder eller et av styremedlemmene, valgt av styret.

Styret skal påse av lover og regler blir overholdt og sørge for at vedtak på årsmøter og medlemsmøter blir gjennomført. Styret ansetter de lønnede funksjonærer foreningen har behov for og fastsetter arbeidsområde og instruks for disse.

Vedtak i styret fattes med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet har foreningsleder 2 stemmer.

Foreningsleder innkaller styremedlemmer og varamedlemmer til styremøter. Styret er vedtaksdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede.

13  LOVENDRINGER

Forandring i disse lover kan bare vedtas på ordinært årsmøte og når minst 3/4 av de stemmeberettigede medlemmer vedtar det. Forslag til lovendring må innsendes til styret senest 4 uker før årsmøtedagen.

14  UTMELDELSE AV NDF

Foreningens utmeldelse av NDF kan bare vedtas når minst 3/4 av de samtlige stemmeberettigede vedtar det på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

15  FORENINGENS OPPLØSNING

Oppløsning av Telemark Døveforening kan bare vedtas av ordinært årsmøte og når det blir vedtatt av minst 2/3 flertall.

Vedtaket må gjentas på et ekstraordinært årsmøte minst 4 uker senere, og med minst like stort flertall.

Ved oppløsning blir foreningens faste og rørlige eiendom å overdra til NDF for oppbevaring i 10 år. Blir det i dette tidsrom stiftet en ny døveforening i Telemark, og denne blir tilsluttet NDF, skal verdiene tilbakeføres denne forening. I motsatt fall blir verdiene å realisere og av midlene blir det å opprette et utdannelsefond til beste for unge døve, fortrinsvis fra Telemark.

I oppbevaringsperioden (10-årsperioden) skal tilsynet med verdiene føres av et utvalg på 3 medlemmer, 2 oppnevnt av siste årsmøte og 1 oppnevnt av styret for NDF).